OPZEGGING VAN EN ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 18 (HR)

lid 1. Alvorens het bestuur conform het bepaalde in de statuten besluit tot opzegging van het lidmaatschap, dan wel ontzetting uit het lidmaatschap, krijgt het betreffende lid, dan wel krijgen de betreffende leden, via de secretaris van de vereniging een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven van het voornemen van het besluit.

lid 2. In betreffend schrijven dient het lid te worden gewezen op de mogelijkheid, bij dit artikel verleend, om in een bijzondere bestuursvergadering te worden gehoord.

lid 3. Het verzoek tot een bijzondere bestuursvergadering dient het lid binnen acht dagen na ontvangst van de kennisgeving van het bestuur bij aangetekend schrijven aan de secretaris van de vereniging kenbaar te maken.

lid 4. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk de bijzondere vergadering houden en het lid daarvan op de hoogte te stellen door mededeling van datum, tijd en plaats van de bijzondere vergadering.

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP (Statuten) ___________________________________

Artikel 9 _______________________________________________________

1. Het lidmaatschap eindigt : ________________________________________

a. door de dood van het lid/natuurlijke persoon, dan wel door ontbinding van het lid/rechtspersoon. ___________________________________________

b. door opzegging door het lid. ____________________________________

c. door opzegging namens de vereniging; ____________________________

d. door ontzetting. _____________________________________________

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage geheel verschuldigd. _________________

OPZEGGING____________________________________________________

Artikel 10 ______________________________________________________

1. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten en Huishoudelijk Reglement gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, waaronder wordt begrepen het niet loyaal uitvoering geven aan het vastgestelde faunabeheerplan en/of het niet aanleveren/registreren van de door de WBE gevraagde verplichte afschot en/of inventarisatiegegevens, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; ________________

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. ______________

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. ____

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. ___________________________________________________

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Evenmin is een lid bevoegd tot de opzegging van zijn lidmaatschap om aldus te ontkomen aan beheermaatregelen, welke dienen te worden uitgevoerd op basis van een vastgesteld beheerplan, zij het dat de verplichting tot uitvoering van deze maatregelen slechts wordt aanvaard voor een periode van maximaal één jaar na beëindiging van het lidmaatschap. __________________________________

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkenen binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. _____________________________

7. Bij huishoudelijk reglement kan de opzeggingsprocedure nader geregeld worden.

ONTZETTING ___________________________________________________

Artikel 11 ______________________________________________________

1. Ontzetting kan alleen geschieden wanneer een lid of in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Onder benadeling wordt in ieder geval verstaan een overtreding van de Wet Natuurbescherming, Provinciale Verordeningen of de Wet wapens en munitie. _____________________________________________________

2. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ________________

3. Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkenen binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. __________________________

4. Bij huishoudelijk reglement kan de ontzettingsprocedure nader geregeld worden.

SCHORSING____________________________________________________

Artikel 12 ______________________________________________________

Het bestuur is bevoegd als disciplinaire maatregel een lid te schorsen, steeds voor een periode van maximaal twee maanden, zonder dat daar een besluit tot opzegging of ontzetting aan vooraf gaat. Bij of krachtens huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden. _____________________________________________De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.